Stadgar för föreningen Toyota Club Sweden

Information från Styrelsen.

Moderator: Styrelsen

Användarens profilbild
Neblade
Ordförande
Inlägg: 1587
Blev medlem: tor 15 jan 2009, 23:01:25
Bilmodell: Celica GT
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Land (Country): Sweden
Ort: Linköping
Kontakt:

Stadgar för föreningen Toyota Club Sweden

Inlägg av Neblade »

Stadgar för Toyota Club Sweden

I. NAMN

Föreningens namn är Toyota Club Sweden, Finspång.

II. ÄNDAMÅL

Att värna om intresset kring bilmärket Toyota och utveckla och dela kunskap om dessa bilar samt tillvarata medlemmarnas motorintresse och befrämja en sådan utveckling av verksamheten att den består och vidgas;
Att genom träffar, utställningar, Internet med mera sprida kännedom om vår hobby och bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper;
Att aktivt intressera Toyotaägare för vår hobby samt på olika sätt stödja och hjälpa dem till en stimulerande och givande fritidssysselsättning;
Att bland medlemmar verka för ett gott kamratskap.

III. KARAKTÄR

Föreningen skall i partipolitiskt och religiöst avseende vara obunden.

IV. MEDLEMSKAP

Medlem erlägger en årlig avgift vars storlek fastställes av årsmötet, avgiften betalas årsvis och gäller från oktober förgående år till och med sista mars nästföljande år.
Ex. medlemmen betalar sitt medlemskap den 1 oktober 2007, medlemskapet utgår då den sista mars 2009.

V. UTTRÄDE AV MEDLEM

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsregistret.

VI. UTESLUTNING AV MEDLEM

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen och dess syften kan av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur föreningen.

VII. ORGANISATION

Föreningens medlemmar samlade till ett allmänt möte, vartill samtliga medlemmar kallats, utgör föreningens högsta myndighet. Allmänt möte är årsmöte och medlemsmöte. Föreningens angelägenheter förvaltas av en inför årsmötet ansvarig styrelse. Föreningen tecknas förutom av ordföranden av kassaförvaltaren.


VIII. KALLELSE OCH DAGORDNING

Kallelse sker via Toyota Club Swedens webbsida där även dagordning finns senast 3 veckor före mötes datum.

IX. ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls en gång per år.

1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av justeringsman, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll, samt att under mötet tjänstgöra som rösträknare.
5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
6. Fråga om dagordningens godkännande.
7. Eventuella fyllnadsval av verksamhetsfunktionärer.
8. Framläggande av verksamhetsberättelse.
9. Framläggande av kassaberättelse.
10. Framläggande av revisionsberättelse.
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Val av styrelse för det kommande året: Fyllnadsval av styrelsemedlemmar.
13. Val av revisor jämte suppleant. Behandling av budget samt fastställande av medlemsavgifter för året efter det under vilket detta årsmöte hålls.
14. Behandling av styrelseförslag.
15. Behandling av motioner.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

X. MOTIONER

Medlem som önskar få någon fråga behandlad vid föreningens allmänna möten skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två veckor före mötet. Styrelsen kan besluta om annan tidpunkt.

XI. RÖSTRÄTT

Varje föreningsmedlem som har betalat förfallna avgifter har vid föreningens allmänna möten en röst.

XII. STYRELSEN

Styrelsen skall aktivt verka för att ändamålen i paragraf I i möjligaste mån uppfylls. Styrelsen består av minst 5 ledamöter. Dessa är ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och övriga ledamöter. Samtliga styrelseledamöter väljs 1 år i taget. Tiden för styrelsens ansvar sammanfaller med årsmötet. Styrelsen skall varje år hålla minst 2 möten. För att styrelsen skall kunna fatta beslut fordras att samtliga styrelseledamöter kallats till sammanträde minst 2 veckor före styrelsemötet och att minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsen kan till sin hjälp utse funktionärer för specifikt verksamhetsområde.

XIII. ERSÄTTARE VID AVGÅNG

Om vice ledamot eller suppleant ej finns då styrelseledamot, revisor eller ledamot av valberedningen avgår före mandatperiodens utgång utser styrelsen en ersättare för återstående mandatperioden utan att föreskriven valordning iakttas.

XIV. BESLUT

Om inte annat framgår av dessa stadgar gäller som mötets beslut den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som mötesordföranden biträder.

XV. RÄKENSKAP OCH REVISION

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall i god tid tillställas revisorn för granskning.

XVI. STADGEÄNDRING

För ändring eller tillägg till dessa stadgar fordras, för att de skall äga giltighet, beslut vid två på varandra följande allmänna möten och på det sist hållna mötet beslut med minst 2/3 majoritet av avgivna röster. Mellan dessa möten skall förflyta minst 60 dagar.

XVII. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning skall ske på samma sätt som i paragraf XVI. Dess eventuella tillgångar skall då användas till ändamål som överensstämmer med föreningens syften.
Mattias Johansson
Skicka PM,

Ordförande för Toyota Club Sweden

Toyota Avensis -08
Toyota Corolla -05
Toyota Corolla -98
Toyota MR2 GT-S/Turbo -94
Toyota Celica GT -74 Evighetsprojektet

1xCorolla T-sport -02
2xStarlet KP61 -84
2xCelica ST162 -88
Användarens profilbild
Neblade
Ordförande
Inlägg: 1587
Blev medlem: tor 15 jan 2009, 23:01:25
Bilmodell: Celica GT
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Land (Country): Sweden
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Stadgar för föreningen Toyota Club Sweden

Inlägg av Neblade »

Lista på införda ändringar:

Ändring infördes den 30 september 2007:
"IX. ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls en gång per år."


Tidigare:
"IX. ÅRSMÖTE


Årsmöte hålls årligen under perioden kvartal 2."Ändring infördes den 9 november 2008:
”IV. MEDLEMSKAP

Medlem erlägger en årlig avgift vars storlek fastställes av årsmötet,
avgiften betalas årsvis och gäller från oktober förgående år till och
med sista mars nästföljande år.
Ex. medlemmen betalar sitt medlemskap den 1 oktober 2007,
medlemskapet utgår då den sista mars 2009.”


Tidigare:
”IV. MEDLEMSKAP

Medlem erlägger en årlig avgift vars storlek fastställes av årsmötet,
avgiften betalas årsvis och gäller från maj det året avgiften betalas
till och med sista april följande år.
Mattias Johansson
Skicka PM,

Ordförande för Toyota Club Sweden

Toyota Avensis -08
Toyota Corolla -05
Toyota Corolla -98
Toyota MR2 GT-S/Turbo -94
Toyota Celica GT -74 Evighetsprojektet

1xCorolla T-sport -02
2xStarlet KP61 -84
2xCelica ST162 -88
Låst